Τα πρόσμικτα αυτά, έχουν το καθένα ειδική δράση, αλλά έναν κοινό στόχο: την αύξηση της ανθεκτικότητας σκυροδέματος.