1.    ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Αγοράς εφαρμόζονται σε όλα τα αγαθά που προμηθεύεται η Sika (εφεξής «Προϊόντα») από τον Προμηθευτή και ενσωματώνονται σε κάθε Εντολή Αγοράς (εφεξής «Παραγγελία») που θα εκδίδει η Sika και θα προωθεί στον Προμηθευτή, εκτός εάν η Sika και ο Προμηθευτής (εφεξής, «το Συμβαλλόμενο Μέρος» και συλλογικώς, τα Συμβαλλόμενα Μέρη») έχουν εγγράφως συνάψει μεταξύ τους ξεχωριστή Συμφωνία, η οποία θα διαφοροποιείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Προμηθειών – Αγοράς. Τροποποιήσεις στους παρόντες Γενικούς Όρους Προμηθειών – Αγοράς είναι ισχυρές και υπερισχύουν οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων, μόνο εφόσον έχουν συνομολογηθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και καταρτισθεί εγγράφως. Γενικοί Όροι Πωλήσεων του Προμηθευτή ισχύουν μόνο εάν έχουν εγγράφως γίνει αποδεκτοί από τη Sika.

2.    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
2.1. Οι παραγγελίες θα αποστέλλονται από τη Sika εγγράφως. Προφορικές παραγγελίες συνομολογείται ότι είναι έγκυρες και παράγουν έννομες συνέπειες, μόνο εάν επιβεβαιωθούν εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

2.2. Η Παραγγελία λογίζεται ότι έχει γίνει αποδεκτή υπό τις κάτωθι περιστάσεις, οποιαδήποτε επισυμβεί προγενέστερα: Είτε μετά την παραλαβή της Παραγγελίας και την επιβεβαίωση της παραλαβής της Παραγγελίας από τον Προμηθευτή, είτε κατά την έναρξη της παράδοσης των Προϊόντων. Σε περίπτωση που η αποδοχή ή η επιβεβαίωση ή η αναγνώριση της παραγγελίας της Sika από τον Προμηθευτή έχει περιεχόμενο διαφορετικό ή τροποποιεί ή διαφοροποιεί το περιεχόμενο της Παραγγελίας της Sika ή διαφοροποιεί ή τροποποιεί το περιεχόμενο των παρόντων Γενικών Όρων Προμηθειών, η επιβεβαίωση της Παραγγελίας είναι μη αποδεκτή, δεν παράγει έννομες συνέπειες έναντι της Sika και είναι άκυρη.

2.3. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσαρμογές - τροποποιήσεις στις Παραγγελίες. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθεί στις αιτηθείσες τροποποιήσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων επί των παραγγελιών, δύναται να επέλθει αναπροσαρμογή στο συμφωνηθέν τίμημα.

3. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.1. Η Τιμή Αγοράς που αναφέρεται στην Παραγγελία περιλαμβάνει - παρεκτός εάν εγγράφως ορίζεται διαφορετικά - τη συσκευασία, όλους τους φόρους (μη συμπεριλαμβανομένου του κατά περίπτωση αναλογούντος Φόρου Προστιθεμένης Αξίας), τα τέλη, τους δασμούς, τα έξοδα αποστολής (σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους Παράδοσης) και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, οι οποίες επιβάλλονται στις Παραδόσεις, καθώς επίσης και το σύνολο των Υπηρεσιών που - κατά τους όρους της παραγγελίας - παρέχονται από τον Προμηθευτή.
3.2. Ως όροι Πληρωμής συνομολογούνται οι αναφερόμενοι στην Παραγγελία.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
4.1. Ως χρόνος Παράδοσης των εμπορευμάτων συνομολογείται ο αναφερόμενος στην Παραγγελία, παρεκτός έχει εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο συμφωνηθείς χρόνος παράδοσης λογίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως θεμελιώδης όρος των παρόντων Γενικών Όρων. Ο Προμηθευτής ευθύνεται έναντι της Sika για κάθε ζημία που θα προκληθεί στη Sika από τη μη τήρηση του συμφωνηθέντος χρόνου Παράδοσης, η οποία (ζημία) ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς περιλαμβάνει τη θετική και αποθετική ζημία από τη μη τήρηση του ανωτέρω συμβατικού όρου.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει τη Sika για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των εμπορευμάτων, δίχως ωστόσο η ανωτέρω περίσταση (η παροχή ενημέρωσης) να απαλλάσσει τον Προμηθευτή από τις υποχρεώσεις που υπέχει έναντι της Sika, διατηρουμένων όλων των
νομίμων δικαιωμάτων της Sika που αναφέρονται στον όρο 4.1. Τμηματικές Παραδόσεις είναι επιτρεπτές, μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτός από τη ο  σχετικό όρος Sika.

4.2. Ο Προμηθευτής οφείλει, με την παράδοση των εμπορευμάτων, να παραδώσει πρόσθετα στη Sika όλα τα Πιστοποιητικά και Έγγραφα Τεχνικών Προδιαγραφών που απαιτούνται για τη χρήση των αγαθών  που αναφέρεται στην Παραγγελία.

4.3. Παρεκτός ορίζεται διαφορετικά στην Παραγγελία ως προς τους όρους παράδοσης των Εμπορευμάτων, γίνεται δεκτό ότι τα Εμπορεύματα παραδίδονται με τους δασμούς αυτών πληρωμένους (DDP: Delivered Duty Paid, Incoterms 2010). Ειδικότερα συμφωνείται ότι ο Προμηθευτής είναι
υπεύθυνος για την παράδοση από την έδρα του, μέχρι τον τελικό προορισμό (έδρα Sika) και επιβαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και το κόστος εκτελωνισμού και εισαγωγής των Εμπορευμάτων.

4.4. Η μεταβίβαση και τα εν γένει οφέλη που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας, καθώς και ο κίνδυνος της πωλήσεως των αγαθών μετατίθεται στη Sika, από το χρονικό σημείο της παράδοσης των εμπορευμάτων στη Sika.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ

5.1. Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι όλα τα αγαθά συμμορφώνονται με την Παραγγελία και δη, είτε για την περίοδο που αναφέρεται στην Παραγγελία, είτε για την περίοδο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμοζομένης της περίστασης που περιλαμβάνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγύησης («Περίοδος Εγγύησης»). Η παροχή Εγγύηση συνίσταται στο γεγονός ότι τα προϊόντα θα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο τα προορίζει η Sika, υπό την προϋπόθεση ότι, είτε ο Προμηθευτής έχει ενημερωθεί για το σκοπό αυτό, είτε ότι ο σκοπός ήταν ευλόγως γνωστός σε αυτόν (τον Προμηθευτή). Περαιτέρω ο Προμηθευτής εγγυάται ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται στις συμφωνημένες προδιαγραφές, τα εγκεκριμένα δείγματα, ότι έχουν υποστεί τη συμφωνημένη επεξεργασία καλής ποιότητας, απηλλαγμένα από ελαττώματα ως προς το σχεδιασμό, την κατασκευή, τα υλικά κατασκευής, ότι τα αγαθά (αλλά και η διαδικασία παραγωγής και η μεταφορά τους στον τόπο προορισμού) πληρούν κατ’ ελάχιστο τη νομοθεσία των χωρών παράδοσης – προορισμού αναφορικά με την καταγραφή, την ταξινόμηση, την επισήμανση (ετικετοποίηση) και τη συσκευασία και ότι δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

5.2. Η υποχρέωση της Sika να επιθεωρεί τα παραδοθέντα αγαθά περιορίζεται στο σωστό είδος των εμπορευμάτων και στη σωστή ποσότητα. Κάθε επιθεώρηση και κοινοποίηση των ελαττωμάτων από τη Sika, εντός της περιόδου εγγύησης, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε εγκαίρως. Η Sika δε δεσμεύεται σε κάποια περίοδο ειδοποίησης.

5.3. Αν τα εμπορεύματα δε συμμορφώνονται στις συμφωνημένες προδιαγραφές που προβλέπονται στην Παραγγελία, η Sika μπορεί κατά την κρίση της να απαιτήσει την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών εμπορευμάτων ή τη συμπλήρωση της Παραγγελίας κατά το ελλείπον μέρος, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος της Sika που απορρέει από τους παρόντες Γενικούς Όρους Αγορά ή το Νόμο, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του δικαιώματος της Sika να ακυρώσει την παραγγελία και το δικαίωμα αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Προμηθευτή.

5.4. Σε περίπτωση μη αποδοχής των εμπορευμάτων, η Sika θα ενημερώνει τον Προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης. Κατά την κρίση της Sika, τα εμπορεύματα είτε θα επιστρέφονται στον Προμηθευτή, είτε θα κατακρατούνται από τη Sika μέχρις ότου ο Προμηθευτής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δώσει στη Sika περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη διάθεσή τους.

6 ΑΠΟΡΡΗΤΟ

6.1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αποστέλλονται από τη Sika, είτε εγγράφως, είτε προφορικώς, πρέπει να εφαρμόζονται από τον Προμηθευτή μόνον για την εκτέλεση της παραγγελίας. Όλα αυτά τα στοιχεία και οι πληροφορίες θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Sika και αν τίθενται σε έγγραφη μορφή, πρέπει να επιστρέφονται, μαζί με τα αντίγραφα, στη Sika, αμέσως μόλις ζητηθεί.

6.2. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες είναι απολύτως εμπιστευτικές και ο Προμηθευτής οφείλει να τηρεί απόλυτη προς τούτο εχεμύθεια, συμπεριλαμβανομένης τόσο στη ρητή απαγόρευση να αναφέρεται στο περιεχόμενο των εμπιστευτικών πληροφοριών, όσο και στο να δημοσιοποιεί ή διαφημίζει ή καθιστά με οποιοδήποτε έγγραφο ή προφορικό τρόπο γνωστό ότι προμηθεύει ή έχει προμηθεύσει τη Sika, παρεκτός έχει λάβει τη σχετική προηγούμενη έγκριση της Sika.

7. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλημμελής εκ μέρους του Προμηθευτή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων συνιστά σπουδαίο – χωρίς όχληση - λόγο για την καταγγελία της σύμβασης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αποζημιώσει Sika για κάθε ζημία που θα επέλθει στη Sika, κατά την πλημμελή εκτέλεση της εντολής, ακόμη και εάν οφείλεται σε αμέλεια του Προμηθευτή, η οποία (αποζημίωση) περιλαμβάνει κάθε ζημία που θα απέλθει στη Sika, ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων τρίτων.  

8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1. Η παραίτηση από δικαίωμα ή μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση δικαιώματος σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε από τα συμβατικά ή εκ του νόμου δικαιώματα της Sika.

8.2. Η Παραγγελία δεν μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Sika. Παρά τα ανωτέρω, συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η Sika έχει το δικαίωμα να αναθέσει την Παραγγελία σε άλλες εταιρείες του Ομίλου της Sika.

8.3. Όλες οι προσφορές, παραγγελίες, συμβάσεις και οι παρόντες Γενικοί Όροι Αγοράς διέπονται από τη νομοθεσία της έδρας της Sika. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών («Σύμβαση της Βιέννης») δεν εφαρμόζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Αγοράς. Για όλες τις διαφορές μεταξύ της Sika και του Προμηθευτή αναφορικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση των Παραγγελιών συνομολογείται ότι αρμόδια Δικαστήρια είναι αυτά της έδρας της Sika, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Sika να υποβάλει μια διαφορά στο δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο εάν απουσιάζε αυτή η ρήτρα. Το παρόν συντάχθηκε ταυτοχρόνως στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης εννοιών μεταξύ των δύο κειμένων, θα υπερισχύει το αγγλικόκείμενο.