Καθώς το καθαρό νερό γίνεται ένας ολοένα και σπανιότερος πόρος, ανακύπτει η αδήριτη ανάγκη επεξεργασίας των λυμάτων τόσο στα ανεπτυγμένα όσο και στα αναπτυσσόμενα κράτη. Νέες μονάδες κατεργασίας λυμάτων κατασκευάζονται με ταχείς ρυθμούς στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται πληθώρα έργων σχετιζόμενων με κατασκευή ή συντήρηση και ανακαίνιση νέων ή υφιστάμενων υποδομών επεξεργασίας λυμάτων ή αποχετευτικού δικτύου, αντίστοιχα.

Ωστόσο, σε όλες τις προαναφερθείσες χώρες - όπως και στην Ελλάδα -, πολλές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή τμήματα του αποχετευτικού δικτύου έχουν υποστεί μεγάλη φθορά και διαφόρους τύπους υποβάθμισης – κυρίως λόγω της βιολογικής οξείδωσης.

Τυπικοί παράγοντες έκθεσης

Damage on Sewers and Water Tanks
Φθορές στον πυθμένα

Στην βάση των υπονόμων, συναντώνται συχνά πολύ έντονη απότριψη και διάβρωση του σκυροδέματος και των προκατα- σκευασμένων στοιχείων.

Κατά κανόνα, τα φθαρμένα στοιχεία πρέπει να αντικαθίστανται και να επανασυνα-ρμολογούνται κολλώντας τα στη θέση τους με εποξειδικό συγκολλητικό. Στην περίπτωση υποστρώματος από σκυρόδεμα, η διάβρωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με κονίαμα υψηλής αντίστασης έναντι απότριψης που θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής του υποστρώματος.

 

 

Damage on Sewers and Water Tanks
Τοπικές φθορές του σκυροδέματος

Τα πλευρικά τοιχώματα και οι στέψεις των αγωγών λυμάτων συχνά εμφανίζουν τοπικές φθορές και αστοχίες λόγω της διάβρωσης του σιδηρού οπλισμού. Μετά από κατάλληλη προετοιμασία,  αυτές οι φθορές μπορούν να επισκευαστούν χρησιμοποιώντας επισκευαστικά κονιάματα ανθεκτικά στα θειικά.

Damage on Sewers and Water Tanks
Πλήρης αποσύνθεση της επιφάνειας του σκυροδέματος

Η αντίσταση του σκυροδέματος έναντι ισχυρού ρεύματος νερού ενδέχεται να μην είναι επαρκής και συχνά προκαλούνται φθορές σε ολόκληρη την επιφάνεια του σκυροδέματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων επιφανειών. 

Damage on Sewers and Water Tanks
Ρωγμές με διαρροή νερού

Λόγω συρρίκνωσης ή καθιζήσεων, το σκυρόδεμα στις αποχετεύσεις συχνά ρηγματώνεται. Αυτές οι ρωγμές χρειάζονται πλήρωση για να αποτραπεί η διαρροή ρύπων στα παρακείμενα υπόγεια ύδατα. Είναι συχνά αναγκαία η χρήση διογκούμενων υλικών για την πλήρωση των συγκεκριμένων
ρηγματώσεων. 

Damage on Sewers and Water Tanks
Φθορές στην οροφή του υπονόμου

Οι εκτεθειμένες επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος παρουσιάζουν πολύ χαμηλή αντίσταση στην ενανθράκωση και σε επιθετικές ουσίες που περιέχονται στα λύματα. Επομένως, αυτές οι επιφάνειες ενδείκνυται να προστατευτούν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες EpoCem® που είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και υδατοστεγανές έναντι αστικών λυμάτων.

Στην περιοχή της στέψης, η κατασκευή μπορεί να προστατευθεί έναντι συμπύκνωσης νερού χρησιμοποιώντας υδροφοβικό εμποτισμό. Επιπροσθέτως, το εναέριο τμήμα της αποχέτευσης ενδέχεται να υπόκειται σε βιολογική οξείδωση. Για την επισκευή και την προστασία αυτών των περιοχών απαιτείται η εφαρμογή κονιάματος 100% αργιλικού ασβεστίου.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αποκατάσταση;

Πριν από τον καθορισμό της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για την επισκευή και προστασία, πρέπει να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες απαιτήσεις της εκάστοτε μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Αυτές οι απαιτήσεις ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στον καθορισμό της ορθής διαδικασίας μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης συμπεριλα- μβανομένων μελλοντικών δράσεων συντήρησης της κατασκευής.

Τέτοιες εργασίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Ανθεκτικότητα
Μικρή διάρκεια διακοπής λειτουργίας της μονάδας
Συμβατότητα & καταλληλόλητα του συστήματος 
Συνολική κοστολόγηση κύκλου ζωής της μονάδας 
Περιβαλλοντικές συνθήκες 
Βιωσιμότητα & Αειφορία

Waste water treatmant plant in Zurich, Switzerland

Λύσεις για επισκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων

1. Κανάλι διαλογής λυμάτων

Σε μια μεγάλη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, η απομάκρυνση απορριπτέων ογκωδών αντικειμένων πραγματοποιείται αυτόματα στο κανάλι διαλογής.

Απότριψη και φυσική διάβρωση

Πρόβλημα

Στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, η διάβρωση οφείλεται κυρίως σε απότριψη ή σε χημική προσβολή. Η φθορά λόγω διάβρωσης οφείλεται στην τριβή που ασκεί η υδατοδιαλυτή λάσπη, η άμμος, τα χαλίκια και άλλα αδρανή πάνω στην επιφάνεια σκυροδέματος κατά τη λειτουργία της μονάδας. Τα συστατικά του σκληρυμένου σκυροδέματος με τσιμέντο Portland προσβάλλονται από την επιθετικότητα (χαμηλό pH) των λυμάτων.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Προσβολή από χημικά

Πρόβλημα

Χημική προσβολή, ανάλογα με την επιθετικότητα των αποβλήτων ή του βιομηχανικού ύδατος.

Λύση Sika

Sikagard®-720 EpoCem®
Sikagard®-63 N

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου σκυροδέματος.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3
Sika® Injection-451

Βιολογική διάβρωση σε κλειστές περιοχές

Πρόβλημα

Φθορά στο σκυρόδεμα λόγω βιολογικής οξείδωσης σε κλειστούς χώρους όπου τα λύματα είναι σε τυρβώδη ροή.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-4400 MIC

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

2. Θάλαμος αφαίρεσης αδρανών, λίπους και αποτετριμμένων τεμαχών

Σε ορισμένες εγκαταστάσεις, η πρώτη φάση της επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα κανάλι όπου η ταχύτητα των λυμάτων ρυθμίζεται ώστε να επιτρέπεται η καθίζηση της άμμου ή άλλων στερεών, τα οποία πρέπει να απομακρύνονται καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις αντλίες ή τον λοιπό εξοπλισμό. Η αφαίρεση λιποσωματιδίων σε μια μεγάλη εγκατάσταση πραγματοποιείται στη δεξαμενή κύριας καθίζησης με τη χρήση επιφανειακών απορροφητήρων νερού (skimmers).

Απότριψη και διάβρωση

Πρόβλημα

Υδραυλική απότριψη και διάβρωση λόγω άμμου ή άλλων φερτών στοιχείων.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Προσβολή από χημικά

Πρόβλημα

Χημική προσβολή ανάλογα με την επιθετικότητα των αποβλήτων ή του βιομηχανικού ύδατος.

Λύση Sika

Sikagard®-720 EpoCem®
Sikagard®-63 N

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου σκυροδέματος. Πολύ συχνά στην επεξεργασία λυμάτων, οι αρμοί που σφραγίζονται αστοχούν λόγω της χαμηλής χημικής αντοχής  των χρησιμοποιούμενων σφραγιστικών προϊόντων.  H Sika ανέπτυξε ένα σύστημα στεγάνοποιήσης αρμών που μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από το σφραγιστικό υλικό που έχει αστοχήσει, χωρίς απαίτηση για πλήρη  απομάκρυνσή του.

Το σύστημα Sikadur-Combiflex® SG είναι η δεύτερης γενιάς βελτιωμένη έκδοση του παγκοσμίως αποδεδειγμένης απόδοσης Sikadur-Combiflex® με αναβαθμισμένες ιδιότητες, όπως επί παραδεί- γματι καλύτερη πρόσφυση. Το μοναδικό αυτό σύστημα αποτελείται από την ταινία Sikadur Combiflex® SG και εποξειδικά συγκολλητικά της σειράς Sikadur®. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη στεγανοποίηση αρμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Βιολογική διάβρωση (MIC) σε κλειστές περιοχές

Πρόβλημα

Φθορά στο σκυρόδεμα λόγω βιολογικής διάβρωσης (MIC) σε καλυμμένους χώρους όπου τα λύματα βρίσκονται σε τυρβώδη ροή.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-4400 MIC

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

3. Δεξαμενές πρωτογενούς καθίζησης

Στη δεξαμενή πρωτογενούς καθίζησης, τα λύματα ρέουν μέσω μεγάλων δεξαμενών, που συνήθως ονομάζονται “πρωτεύοντες ταξινομητές” ή “δεξαμενές πρωτογενούς καθίζησης”. Αυτές οι δεξαμενές είναι εξοπλισμένες με μηχανικά κινούμενο ειδικό πλαίσιο που ξήνοντας την επιφάνεια οδηγεί το συλλεγόμενο υλικό προς μια χοάνη συλλογής.

Προσβολή από χημικά και φθορά στη στεγάνωση

Πρόβλημα

Προσβολή από χημικά, ανάλογα με την επιθετικότητα των αποβλήτων ή του βιομηχανικού νερού.

Λύση Sika

Sikagard®-720 EpoCem®
Sikagard®-63 N

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου σκυροδέματος.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Επισκευή σκυροδέματος & διάβρωση χαλύβδινου οπλισμού

Πρόβλημα

Απότριψη και μηχανική διάβρωση λόγω άμμου, χονδρότερων αδρανών ή άλλων σωματιδίων στο σκυρόδεμα του πυθμένα.
Αποφλοίωση στο σκυρόδεμα λόγω προσβολής από θειικά ή άλλες επιθετικές ουσίες στα τοιχία της δεξαμενής.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-412 NFG
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®
Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Μηχανική απότριψη

Πρόβλημα

Έντονη απότριψη στα σημεία επαφής του περιστροφικού πλαισίου με τη δεξαμενή.

Λύση Sika

Sikadur®-42
Sika® Icosit®-KC 330 FK

Βιολογική διάβρωση (MIC) σε κλειστές περιοχές

Πρόβλημα

Φθορά στο σκυρόδεμα λόγω βιολογικής οξείδωσης σε περίκλειστους χώρους όπου τα λύματα βρίσκονται σε ροή.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-4400 MIC

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

4. Αεριζόμενες και Anoxic βιολογικές δεξαμενές

Οι βιολογικές δεξαμενές έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίζουν ουσιωδώς το βιολογικό περιεχόμενο των λυμάτων, όπως τα ανθρώπινα απόβλητα, σαπούνι και απορρυπαντικά.

Χημική προσβολή

Πρόβλημα

'Εκθεση σε χημικούς παράγοντες που περιέχονται στα λύματα.

Λύση Sika

Sikagard®-720 EpoCem®

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου σκυροδέματος.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Αποφλοίωση σκυροδέματος

Πρόβλημα

Αποφλοίωση σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-4012
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

5. Δεξαμενές Δευτερογενούς Καθίζησης

Η δευτερογενής επεξεργασία αποσκοπεί στην περαιτέρω υποβάθμιση του οργανικού περιεχομένου των λυμάτων που προέρχονται από ανθρώπινα απόβλητα, σαπούνι, απορρυπαντικά κ.λπ. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργάζονται τα λύματα χρησιμοποιώντας αερόβιες βιολογικές διεργασίες.

Διάβρωση

Πρόβλημα

Μηχανική διάβρωση λόγω συνεχούς ροής νερού.

Λύση Sika

Sikagard®-720 EpoCem®

Χημική προσβολή

Πρόβλημα

Το νερό έχει ήδη υποστεί κάποια επεξεργασία, επομένως το επίπεδο χημικής επιθετικότητας στο συγκεκριμένο στάδιο μειώνεται σημαντικά.

Λύση Sika

Το Sikagard®-720 EpoCem® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σε δεξαμενές δευτερογενούς επεξεργασίας

 

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου σκυροδέματος.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Διάβρωση χαλύβδινου οπλισμού

Πρόβλημα

Διάβρωση οπλισμού από χάλυβα λόγω μειωμένης επικάλυψης από σκυρόδεμα.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-4012
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

6. Μονάδα φιλτραρίσματος

Στην τελική μονάδα φιλτραρίσματος, το επεξεργασμένο νερό ρέει μέσα από διάφορα στρώματα λεπτών αδρανών για την τελική επεξεργασία του πριν απελευθερωθεί στο περιβάλλον. Τα φίλτρα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με αέρα και καθαρό νερό σε ένα γειτνιάζον κανάλι. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό στη συνέχεια αντλείται για νέα κατεργασία.

Υδραυλική απότριψη

Πρόβλημα

Απότριψη λόγω της ροής του νερού και μηχανική διάβρωση λόγω άμμου, χονδρότερων αδρανών και άλλων σωματιδίων.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Φθορές στη στεγανοποίηση

Πρόβλημα

'Εκθεση σε χημικούς παράγοντες που περιέχονται στα υπό επεξεργασία νερά ή λύματα.

Λύση Sika

Sikagard®-720 EpoCem®

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου σκυροδέματος.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

7. Δεξαμενή αφομοίωσης

Η δεξαμενή αφομοίωσης λυμάτων χρησιμεύει στη σταθεροποίηση της τελικής λασπώδους μάζας , μειώνοντας τον όγκο, και καθιστώντας τη αβλαβή μέσω της διαδικασίας διάλυσης της οργανικής ουσίας με τη βοήθεια αναερόβιων βακτηρίων και ανακτώντας τελικώς ενέργεια.

Απότριψη και φυσική διάβρωση

Πρόβλημα

Απότριψη λόγω της ροής του νερού και διάβρωση λόγω άμμου, κόκκων ή άλλων σωματιδίων.

Λύση Sika

Sika MonoTop®-3400 Abraroc

Χημική προσβολή

Πρόβλημα

Το σκυρόδεμα και ο χαλύβδινος οπλισμός κάτω από τα λύματα μπορούν να υποστούν βαριά προσβολή λόγω σχηματισμού θειικού οξέος. Πρόσθετη καταπόνηση προκαλείται από την αυξημένη θερμοκρασία που προέρχεται από τις βιολογικές διεργασίες. Η διακοπή χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί πολλά προβλήματα και δυσκολίες στους ιδιοκτήτες και σημαντική απώλεια εσόδων. Η Sika προσφέρει συστήματα επίστρωσης χωρίς διαλύτες, υψηλής ποιότητας που μπορούν να εφαρμοστούν σε μία στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Επομένως, οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας μπορούν να ελαχιστοποιηθούν χωρίς ταυτόχρονη μείωση της απόδοσης του συστήματος προστασίας.

Λύση Sika

Sika® Permacor® 3326 EG H
Sikalastic®-8440

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου
σκυροδέματος.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

8. Μετρητής αερίου

Στο πλαίσιο της διαδικασίας βιολογικής επεξεργασίας στις βιολογικές δεξαμενές ή στις δεξαμενές αφομοίωσης, το βιοαέριο (μεθάνιο, CO²) που θα παραχθεί θα αποθηκευτεί σε μετρητές αερίου. Αυτοί οι μετρητές αερίου είανι συνήθως κατασκευασμένοι από χάλυβα. Το βιολογικό θειικό οξύ είναι εξαιρετικά επιθετικό έναντι του χάλυβα. Πρόσθετες τάσεις ασκούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.

Χημική προσβολή

Πρόβλημα

Το νερό έχει ήδη υποστεί κάποια επεξεργασία, επομένως το επίπεδο χημικής επιθετικότητας στο συγκεκριμένο στάδιο μειώνεται σημαντικά.

Λύση Sika

Το Sikagard®-720 EpoCem® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σε δεξαμενές δευτερογενούς επεξεργασίας

 

Ρωγμές, μη σφραγισμένοι αρμοί

Πρόβλημα

Διαρροή και κίνδυνος ρύπανσης λόγω ρωγμών, μη στεγανών αρμών ή κατεστραμμένου σκυροδέματος.

Λύση Sika

Sikadur-Combiflex® SG System
Sikaflex® PRO-3

Construction elements of cleaning waste water - Illustration

9. Δομικά & Μη δομικά χαλύβδινα στοιχεία

Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων έχουν δομικά και μη δομικά στοιχεία από χάλυβα τα οποία ενίοτε εκτίθενται σε διαβρωτικό περιβάλλον.

Αντιδιαβρωτική προστασία χάλυβα

Πρόβλημα

Αντιδιαβρωτική προστασία νέων ή υφιστάμενων κατασκευών

Λύση Sika

Sikalastic®-8440 ή Sikalastic®-844 XT
Sika Permacor®-3326 EG H
Sikagard®-63 N
Sika® Poxicolor Primer HE

Steel Beam Corrosion Protection

10. Διοικητικά κτίρια, σκυρόδεμα και εξωτερική τοιχοποιία

Οι περισσότερες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων διαθέτουν βοηθητικά κτίρια αποθήκευσης και διοίκησης. Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου καθώς και των υπέργειων δεξαμενών είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και επομένως συχνά χρειάζονται προστασία.

Επίστρωση δαπέδων

Πρόβλημα

Σε αυτά τα κτίρια γίνεται αποθήκευση και διαχείριση διαφόρων χημικών. Επομένως, τα δάπεδα σε αυτούς τους χώρους χρειάζονται ειδική προστασία έναντι χημικών.

Λύση Sika

Sikafloor®- 381
Sikafloor®-21 PurCem

Υγρομόνωση δωμάτων

Πρόβλημα

Οι στέγες στα βοηθητικά κτίρια και στα γραφεία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων ενδέχεται να απαιτούν υγρομόνωση.

Λύση Sika

SikaPlan® PVC ή μεμβράνες βάσεως FPO 
Sikalastic®  υγρές μεμβράνες στεγανοποίησης

Εξωτερική προστασία σκυροδέματος

Πρόβλημα

Οι εξωτερικές επιφάνειες από σκυρόδεμα είναι πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη ενανθράκωση λόγω του επιβαρυμένου με ρύπους περιβάλλοντός τους. Όταν το εργοστάσιο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, μπορεί επίσης να υπάρχει έντονη έκθεση σε χλωριόντα.

Λύση Sika

Υδροφοβικοί εμποτισμοί: Sikagard®-705 L και Sikagard®-740 W
Προστατευτικές επιστρώσεις: Sikagard 552W, Sikagard 5500

Εξωτερική προστασία τοιχοποιίας

Πρόβλημα

Οι εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας ενδέχεται να υποστούν φυσική φθορά λόγω της διείσδυσης του νερού που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μούχλας και μείωση της θερμικής απόδοσης της κατασκευής.

Λύση Sika

Υδροφοβικός εμποτισμός: Sikagard®-703 W

Technical service building of a waste water plant
World Map Light Grey

Σε όλα τα έργα η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχώς ολοκληρωμένων εφαρμογών των προϊόντων μας - όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως-, και μέσα από πολυετή τεχνική κατάρτιση & υποστήριξη τόσο στα μικρά όσο και στα μεγαλύτερα εργοτάξια είμαστε στην θέση να παρέχουμε και στο δικό σας έργο:

  • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
  • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης