Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (SIKA HELLAS)» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία της έδρας της SIKA, οδός Πρωτομαγιάς 15, Κρυονέρι Αττικής.

2. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της SIKA περιλαμβανομένων των εξόδων, εκτός του ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων της SIKA, που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

3. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της SIKA μετά από ειδοποίηση της ότι είναι έτοιμα προς παράδοση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλεια του και θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής ενώ η ευθύνη μεταβαίνει στον Αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του Αγοραστή.

4. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την SIKA, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

5. Οι πωλήσεις της SIKA γίνονται μόνο τοις μετρητοίς. Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση.

6. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η SIKA δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν χορηγηθείσα στον Αγοραστή έκπτωση, εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του Αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.

7. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του Αγοραστή, όπως η μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος, η ανικανότητα του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

8. Η εκ μέρους της SIKA είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του Αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτηση της από τα λοιπά δικαιώματα της.

9. Ρητά συνομολογείται ότι εφόσον υφίστανται προηγούμενες οφειλές του αγοραστού – πελάτη (ομοειδείς ή μη), ακόμη και εάν έχουν παραγραφεί, κάθε καταβολή του αγοραστή θα λογίζεται ότι εξοφλεί την παλαιότερη χρονικά οφειλή.

10. Μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του τιμήματος, η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται υπέρ της πωλήτριας εταιρίας. Στο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή η πωλήτρια εταιρία δικαιούται είτε να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή και τα δύο μαζί, ασκώντας τα εκ της κυριότητας της δικαιώματα.

11. Η SIKA ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εγγυήσεως η οποία συνοδεύει το πωλούμενο προϊόν και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

12. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ SIKA και Αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους, για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρίας στη βάση των αναγραφομένων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχομένων οδηγιών.

Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί πώλησης και παράδοσης. Οι χρήσεις των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Φύλλων Ιδιοτήτων Προϊόντων και Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων, αντίγραφα των οποίων δίδονται εάν ζητηθούν.