2015
Δυτική Ελλάδα

Περιγραφή Έργου

Η Ιονία Οδός (Αυτοκινητόδρομος 5, Α5) είναι έναςαυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα με μήκος 196km. Θα ξεκινάει από την Πάτρα, κοντά στο Ρίο Αχαΐας, θα διέρχεται από Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Άρτα και θα καταλήγει στα Ιωάννινα όπου θα συνδέεται με την Εγνατία Οδό. Είναι τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 55 (Ε55) από το Αντίρριο μέχρι και τον Α/Κ Αμβρακίας (κόμβος με αυτοκινητόδρομο 52 ή Α52), ενώ από εκεί έως τη σύνδεσή του με την Εγνατία οδό στον κόμβο Πεδινής θα αποτελεί την Ευρωπαϊκή οδό 951 (Ε951).

Απαιτήσεις Έργου

Κάθε τμήμα του έργου παρουσίαζε τις δικές του εξειδικευμένες απαιτήσεις, λόγω των μορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Εξαιρετική περίπτωση αποτέλεσε η Σήραγγα της Κλόκοβας. Η Κλόκοβα (Παλιοβούνα) είναι ο ορεινός όγκος που συναντά ο οδηγός αμέσως μετά το Αντίρριο.

Η λύση της SIKA

Στο έργο, η Sika προμήθευσε μία ευρύτατη γκάμα υλικών της, αλλά εκτός αυτού, αποτέλεσε ένα ισχυρό συνεργάτη, με παρουσία επί τόπου στο έργο, ήδη από τη φάση σχεδιασμού του.

 • Παραγωγή σκυροδέματος & εκτοξευόμενου σκυροδέματος
Εικόνα: Δοκιμές στα αδρανή και στο τσιμέντο της εκάστοτε σύνθεσης

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σηράγγων
Σε όλες τις συνθέσεις εκτοξευόμενου, βασική απαίτηση ήταν η διατήρηση πρώιμων και τελικών αντοχών σε υψηλά επίπεδα, η μειωμένη αναπήδηση, η διευκόλυνση της άντλησης και η διατήρηση του εργάσιμου για μεγάλο χρονικό διάστημα – έως και τις 3 ώρες! Για όλες αυτές τις απαιτήσεις, η Sika προμήθευσε ειδικών απαιτήσεων υπερρευστοποιητές Sika® ViscoCrete® και Sika® ViscoFlow®, ορισμένοι από τους οποίους σχεδιάστηκαν ειδικά για τις απαιτήσεις του έργου στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Σκυροδέματος της Εταιρείας, με δοκιμές στα αδρανή και στο τσιμέντο της εκάστοτε σύνθεσης.

Συμμετέχοντες στο έργο:

Κύριος του έργου
Ελληνικό Δημόσιο

Κατασκευή
Νέα Οδός ΑE

Εργολάβος
ΤΕΡΝΑ ΑE

Διαβάστε περισσότερα
   

 

Ανάλογα με την προδιαγραφή του έργου, υπήρξε απαίτηση χρήση μη αλκαλικών επιταχυντών εκτοξευόμενου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μειγμάτων εκτοξευόμενου έγινε και χρήση συνθετικών μακροΐνών SikaFiber® PP 540/52, λόγω των χαρακτηριστικών / πλεονεκτημάτων που προσφέρουν:

 • Μεγαλύτερη απορρόφηση τάσεων
 • Μεγαλύτερη ικανότητα πλαστικής παραμόρφωσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (βελτίωση ασφάλειας)
 • Αντικατάσταση του παραδοσιακού μεταλλικού πλέγματος οπλισμού στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
 • Πολύ χαμηλότερη δοσολογία (2-4 kg/m3) συγκριτικά με τις μεταλλικές ίνες, γεγονός που συνεπάγεται ταχύτερη ανάμειξη με λιγότερα εργατικά κόστη, ευκολία διαχείρισης αποθεμάτων
 • Ομοιόμορφη κατανομή τους στη μάζα του εκτοξευόμενου 
 • Βελτιωμένη αντλησιμότητα μείγματος
 • Δε διαβρώνονται
 • Μειωμένη φθορά εξοπλισμού
 • Αυξημένη ασφάλεια προσωπικού
 • Ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, καθώς δεν απαιτείται η εργασία τοποθέτησης πλέγματος
 • Χαμηλότερο κόστος έργου, λόγω της μείωσης κόστους υλικών και εργασίας
   

Στα σημεία με χαμηλό υπερκείμενο και πάχος εκτοξευόμενου <15cm η απαίτηση σε απορρόφηση ενέργειας κατά FNARC ήταν >550joule. Αυτό επετεύχθη με 2kg/m3 ίνες SikaFiber® PP 540/52. Στα σημεία με υψηλό υπερκείμενο και πάχος εκτοξευόμενου 25- 35cm η απαίτηση σε απορρόφηση ενέργειας κατά FNARC είναι >800joule. Αυτό επετεύχθη με 4kg/m3 ίνες SikaFiber® PP 540/52

Άοπλη Τελική Επένδυση Σήραγγας Καλυδώνας
Η Sika αποτέλεσε το βασικό συνεργάτη του εργολάβου στο σχεδιασμό της άοπλης επένδυσης της σήραγγας. Αρωγός σε αυτό το ενθουσιώδες εγχείρημα αποτέλεσε και πάλι το Εργαστήριο Σκυροδέματος της Sika, στο οποίο έγινε η μελέτη της άοπλης επένδυσης, μέσω χρήσης εξειδικευμένου προγράμματος προσομείωσης της εκλυόμενης θερμότητας ενυδάτωσης. Η στενή συνεργασία των δύο μερών, οδήγησε τελικώς στη βέλτιστη επιλογή της σύνθεσης, βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών που επικρατούσαν στο έργο και των α’ υλών που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν.

Χρήση στεγανού σκυροδέματος Sika Watertight®
Για όλες τις δεξαμενές νερού, έγινε χρήση τεχνολογίας Στεγανού Σκυροδέματος Sika®, με συνδυαστική χρήση υπερρευστοποιητών 3ης γενιάς και το ειδικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο Sika®-1+.

Σκυροδετήσεις στις γέφυρες Ευήνου & Τσαγκαροπούλου
Κατά την κατασκευή των δύο αυτών γεφυρών, υπήρχε απαίτηση για ανάληψη υψηλών πρώιμων αντοχών (>35MPa) στις 2 ημέρες μετά τη σκυροδέτηση, λόγω της προγραμματισμένης προέντασης που έπρεπε να λάβει χώρα.

 • Στεγανοποίηση καταστρώματος γεφυρών
  Για τη στεγανοποίηση των καταστρωμάτων των πολυάριθμων γεφυρών της Ιονίας Οδού, χρησιμοποιήθηκε το ειδικής τεχνολογίας ασφαλτόπανο Sika Bituseal® T-130 SGBHR, προϊόν το οποίο φέρει ειδικές πιστοποιήσεις για χρήση σε στεγανοποίηση καταστρωμάτων οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών σύμφωνα με ΕΝ 14695 και η συνθετική μεμβράνη Sikaplan® WP-1150 15HL.

 

 • Στεγανοποίηση, επισκευές, εδράσεις, σφράγιση αρμών
  Η Sika προμήθευσε στο έργο ένα πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων και συστημάτων για όλες τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν κατά τη φάση κατασκευής, όπως τσιμεντοειδή επισκευαστικά, σφραγιστικά αρμών, ρητίνες άκαμπτης συγκόλλησης και στερεώσεων.
  Επίσης για τη στεγανοποίηση τεχνικών έργων, έγινε χρήση του ασφαλτοπάνου Sika Bituseal® T225 PF.

   

Ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν

Παραγωγή σκυροδέματος & εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Sika® ViscoCrete® & Sika® ViscoFlow®   |  Υπερρευστοποιητές - 1367 τόνοι
Sika® Plastiment®  |  Επιβραδυντής - 67 τόνοι 
SikaTard®-930  |  Σταθεροποιητής ενυδάτωσης - 40 τόνοι 
SikaFibers® & SikaFiber® PP-540/52  |  Συνθετικές ίνες - 16 τόνοι
Sika® Sigunit®  |  Επιταχυντές εκτοξευόμενου - 1257 τόνοι
Sika® Antisol®  |  Βελτιωτικό ωρίμανσης - 71 τόνοι
Sika®-1+  |  Στεγανοποιητικό σκυροδέματος - 3 τόνοι

Στεγανοποίηση καταστρώματος γεφυρών

Sika® BituSeal T – 130 SG BHR  |  Ασφαλτόπανo - 10.530 m2
Sikaplan® WP-1150 15 HL  |  Συνθετική μεμβράνη - 2.940 m2

Στεγανοποίηση αρμών

Sika® Waterbar®  | Υδροφραγές - 14,5 km

Ελαστική σφράγιση αρμών

Sikaflex®  |  Πολυουρεθανικά σφραγιστικά - 26km αρμών

   

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

  

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: