Σφράγιση αρμών Σφραγιστικό Συγκόλληση 'Αρθρο Πολυουρεθανικό δάπεδο Ελληνικά

Οι πολυουρεθάνες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καταναλωτικών αγαθών όπως στρώματα, σφουγγάρια, υφάσματα, σόλες παπουτσιών, καθώς και για πολλά άλλα προϊόντα. Τα προϊόντα πολυουρεθάνης κατασκευάζονται από πολυόλες και διισοκυανικά, τα οποία μόλις ωριμάσουν πλήρως, δεν περιέχουν κανένα ίχνος από μονομερές διισοκυανικό.

Τα πολυουρεθανικά προϊόντα είναι ασφαλή στο παρόν και στο μέλλον

Sika - Safety First

Η εργασία με χημικά προϊόντα, όπως συγκολλητικά και σφραγιστικά, απαιτεί την τήρηση των προφυλάξων που αναγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφάλειας των προϊόντων και είναι σημαντικές για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των χρηστών. Τα πολυουρεθανικά συγκολλητικά και σφραγιστικά ενός συστατικού ωριμάζουν με την  ατμοσφαιρική υγρασία. Αυτή η χημική αντίδραση βασίζεται στον πολυμερισμό των προπολυμερών μέσω των ισοκυανικών ομάδων τους και είναι υπεύθυνη για την τελική μετατροπή του προϊόντος σε καθαρή πολυουρεθάνη.

Αυτή η αντίδραση, που ονομάζεται επίσης ωρίμανση, μετατρέπει το εξωθημενο ρευστό προϊόν σε μια ένωση πολυμερούς πολυουρεθάνης με μοναδικές ιδιότητες. Κατά την εφαρμογή τέτοιων προϊόντων πολυουρεθάνης, οι χρήστες μπορεί να εκτίθενται σε ελάχιστες ποσότητες μονομερών διισοκυανικών που δεν έχουν αντιδράσει κατά την παραγωγή των προπολυμερών. Μόλις το προϊόν ωριμάσει πλήρως, οι διισοκυανικές ενώσεις  έχουν αντιδράσει και οι τελικές ενώσεις είναι εντελώς απαλλαγμένες από αυτές τις δραστικές χημικές ουσίες.

Επιδράσεις του κανονισμού REACH

  Κοινές πολυουρεθάνες Πολυουρεθάνες τεχνολογίας Sika Purform® 
Περιεκτικότητα διισοκυανικών μονομερών > 0.1% κατά βάρος

< 0.1 % κατά βάρος

Εκπαίδευση σύμφωνα με το REACH Ναι 'Οχι
* ανάλογα με τα άλλα συστατικά    

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια νέα νομοθεσία για τον περαιτέρω περιορισμό της χρήσης προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% μονομερών διισοκυανικών ενώσεων. 

Ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA=European Chemicals Agency) που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τη διαχείριση της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, απαιτεί από επαγγελματίες κατασκευές και βιομηχανικούς χρήστες προϊόντων που περιέχουν περισσότερο από 0,1% ελεύθερων μονομερών διισοκυανικών να εκπαιδεύονται και να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την εργασία με διισοκυανικά και τα αντίστοιχα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου. Ως μέλος της FEICA, της Ένωσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Συγκολλητικών και Σφραγιστικών, η Sika δεσμεύεται να κρατά τους χρήστες μπροστά από αυτούς και άλλους κανονισμούς μέσω της συνεχούς βελτίωσης των πτυχών υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος των προϊόντων μας.

Οι επιλογές της Sika εναρμονισμένες με την νομοθεσία REACH

Η Sika προσφέρει στους χρήστες των προϊόντων εναλλακτικές λύσεις, εναρμονισμένες σε σχέση με τον περιορισμό της χρήσης προϊόντων με διισοκυανικά πολυμερή. Παράλληλα, τα υφιστάμενα προϊόντα θα παραμείνουν διαθέσιμα, απαιτώντας παράλληλα από τους επαγγελματίες  χρήστες να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται. Η Sika προσφέρει μια ποικιλία λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογία πολυμερούς (STP) που η χημική αντίδραση ολοκληρώνεται με σιλάνιο ή Purform® και δεν απαιτείται εκπαίδευση και ειδική μεριμνά από τους χρήστες.

Βρείτε εναλλακτικά προϊόντα που δεν απαιτούν εκπαίδευση

Η Sika, ως ο κορυφαίος παραγωγός πολυουρεθανικών συγκολλητικών, σφραγιστικών και βαφών παίρνει πολύ σοβαρά υπόψιν την ανθρώπινη υγεία και την ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack®, Sika Boom® και Sikafloor®. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας νέας σειράς προ-πολυμερών πολυουρεθάνης με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε μονομερή, ώστε να επιτρέπει τη συνεχή, αδιάκοπη και χωρίς περιορισμούς, χρήση των προϊόντων της από επαγγελματίες.

Λύσεις Sika’s Purform®
 

   
Sika Purform® Pure Performance red logo

Τεχνολογία σιλανικών πολυμερών (STP)

people with application equipment

Τα συγκολλητικά και σφραγιστικά τεχνολογίας Purform® έχουν εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε μονομερή

"Κατά τη χειρισμό χημικών προϊόντων, είναι σημαντικό να διατηρείτε την έκθεσή σας σε αυτά όσο το δυνατόν λιγότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε μια νέα νομοθεσία για να περιορίσει περαιτέρω τη χρήση πολυουρεθάνιων συγκολλητικών και σφραγιστικών. Η νέα τεχνολογία Sika Purform® περιέχει λιγότερο από 0,1% μονομερούς διισοκυανικών και δεν επηρεάζεται από αυτόν τον περιορισμό."

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Purform® για συγκολλητικά και σφραγιστικά πολυουρεθάνης υψηλών επιδόσεων με εξαιρετικά χαμηλό περιεχόμενο μονομερών διισοκυανικών, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του αύριο, σήμερα.

  
Γραφτείτε στο newsletter μας: