2017
Χαλκιδική

Περιγραφή Έργου

Η Hellas Gold S.A. είναι μια επιχείρηση εξόρυξης χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου που εδρεύει στην Αθήνα. Από το 2004, η Hellas Gold λειτουργεί τα "Μεταλλεία Κασσάνδρας" στο Νομό Χαλκιδικής, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας της Ε.Ε. Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αποτελούνται από τα ορυχεία στο Στρατώνι και στην Ολυμπιάδα, καθώς και από το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Σκουριές.

Μεταλλεία Ολυμπιάδας

The Greek National Opera at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας είναι προϋπάρχον υπόγειο ορυχείο χρυσού-αργύρου-μολύβδου-ψευδαργύρου. 

  • Η φάση Ι περιλαμβάνει την περιβαλλοντική εκκαθάριση των προηγουμένων εξορύξεων (αποβλήτων εξόρυξης) και την ανακαίνιση του αρχικού εργοστασίου επεξεργασίας και του υπόγειου μεταλλείου.
  • Η φάση ΙΙ ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2017, με την έναρξη της υπόγειας παραγωγής παράλληλα με τη λειτουργία του εργοστασίου επίπλευσης. 

Εγκαταστάσεις Στρατωνίου

National Library of Greece lobby marble flooring

Το Στρατώνι είναι υπόγειο ορυχείο εξόρυξης αργύρου-μολύβδου-ψευδαργύρου. Η περιοχή εξόρυξης Στρατωνίου αποτελείται από τα κοιτάσματα της περιοχής των Μαύρων Πετρών, το εργοστάσιο και τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Στρατωνίου. Το μετάλλευμα από το ορυχείο των Μαύρων Πετρών μεταφέρεται στο εργοστάσιο του Στρατώνι όπου, μέσω μιας πολυβάθμιας διαδικασίας επίπλευσης εξάγεται ένα συμπύκνωμα μολύβδου-αργύρου και συμπύκνωμα ψευδαργύρου.

Μεταλλεία Σκουριών

Stavros Niarchos Park

Το κοίτασμα του Μεταλλείου Σκουριών αποτελεί παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα χρυσού-χαλκού. Μετά την ολοκλήρωσή του, το μεταλλείο των Σκουριών θα λειτουργήσει αρχικά ως ανοικτό και υπόγειο μεταλλείο και αργότερα θα μετατραπεί σε μεταλλείο αποκλειστικά υπόγειας παραγωγής. Ο στόχος της Hellas Gold για το έργο των Σκουριών είναι να χρησιμοποιήσει τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια για την κατασκευή του
ορυχείου. 

Λύσεις από τη Sika

Water reservoir canal next to Stavros Niarchos Cultural Center
Παραγωγή εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Ένα από τα κύρια ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά το σχεδιασμό και το χειρισμό του μείγματος ήταν η αυξημένη θιξοτροπία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, χαρακτηριστικό που βελτιώθηκε ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση στο μείγμα του ειδικού υπερρευστοποιητή, ειδικά σχεδιασμένου για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, Sika® ViscoCrete® SC-360. Οι δοκιμές επί τόπου στο έργο υπό πραγματικές συνθήκες κατασκευής επιβεβαίωσαν τη βελτίωση της αντλησιμότητας του μείγματος, διευκολύνοντας τη διαδικασία σκυροδέτησης και καθιστώντας την ταχύτερη και με μειωμένη φθορά εξοπλισμού (αντλίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος). Επιπλέον, η χρήση του υπερρευστοποιητή Sika® ViscoCrete® SC-360 επέτρεψε τη μείωση της περιεκτικότητας σε νερό του μείγματος (ενεργός λόγο Νερού/Τσιμέντο) και τη μείωση της ποσότητας τσιμέντου του μείγματος, χωρίς απώλεια των πρώιμων και τελικών αντοχών και ταυτόχρονα με μειωμένη αναπήδηση, βελτιώνοντας σημαντικά το κόστος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
Οι υψηλές απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και  ασφάλειας του έργου απαιτούσαν τη χρήση μη αλκαλικού επιταχυντή σκυροδέματος. Χάρις στη βελτιστοποίηση του μείγματος με τους υπερρευστοποιητές τεχνολογίας Sika® ViscoCrete®, ήταν δυνατή η χρήση μη αλκαλικού επιταχυντή εκτοξευόμενου Sigunit® AF σε πολύ χαμηλή δοσολογία. Οι δοκιμές επί τόπου στο έργο επιβεβαίωσαν ότι το τελικά παραγόμενο μείγμα με πρόσμικα Sika ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις του EN 14487-1.

The Stavros Niarchos Foundation Cultural Center below ground waterproofing injection hoses
Στεγανοποίηση διεισδύσεων νερού

Με χρήση του ειδικού πολυουρεθανικού ενέματος 2-συστατικών SikaFix®-210 σε περιοχές χαμηλής-μεσαίας διείσδυσης νερού και συνδυαστικά με επιταχυντή SikaFix® AC-21 για περιπτώσεις αυξημένης διείσδυσης νερού, στεγανοποιήθηκε μερικώς το μέτωπο και ορίστηκε διαδικασία μελλοντικής αντιμετώπισης του φαινομένου. Ο σύντομος χρόνος αντίδρασης (45 δευτερόλεπτα), ο ρυθμός διόγκωσης, οι υψηλές μηχανικές αντοχές (80MPa) για αντίσταση σε πίεση και η υψηλή διεισδυτική ικανότητά του αποτέλεσαν χαρακτηριστικά καθοριστικά για την επιτυχία της εφαρμογής. 

The Stavros Niarchos Foundation Cultural Center structural and architectural concrete construction
Στεγανοποίηση δεξαμενής Κοκκινόλακκα

Η στεγανοποίηση θα έπρεπε να λάβει χώρα με επίστρωση ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις, λόγω της χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού για την προγραμματισμένη συντήρησή της, καθώς επίσης και σε χημικά. Για τη στεγανοποίηση προτάθηκε η εφαρμογή συστήματος ψεκαζόμενης υγρής μεμβράνης στεγανοποίησης, βάσεως καθαρής πολυουρίας, Sikalastic®-843 GP. Ο σύντομος χρόνος ωρίμανσής της και η σχεδόν άμεση δυνατότητα χρήσης του χώρου σε συνδυασμό με το μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας της (-30°C έως +100°C) και την εξαιρετική δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών αποτέλεσαν μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που συνυπολογίστηκαν για να επιλεχθεί τελικώς αυτό το σύστημα.

Διαδικασία εφαρμογής:
  • Το δάπεδο εξομαλύνθηκε με μηχανή μονού δίσκου εξοπλισμένη με πολυκρυσταλλικά διαμάντια, κατάλληλη για υποστρώματα σκυροδέματος
  • Η κύρια στρώση στεγανοποίησης πραγματοποιήθηκε με ψεκασμό της υγρής μεμβράνης στεγανοποίησης Sikalastic®-843 GP, βάσεως καθαρής πολυουρίας, με εξοπλισμό θερμού ψεκασμού υψηλής πίεσης μέχρι και το ύψος των κουπαστών
  • Σε όλη την επιφάνεια της δεξαμενής που δεν έρχεται σε επαφή με το νερό και μένει εκτεθειμένη σε υπεριώδη ακτινοβολία, εφαρμόστηκε η 2- συστατικών ακρυλική-πολυουρεθανική τελική βαφή, με ανθεκτικότητα σε καιρικές επιδράσεις SikaCor® EG-5 (από το ύψος της άνω στάθμης του νερού και ως την κουπαστή, περίπου 1 m κάτω από το χείλος της δεξαμενής) σε απόχρωση Ral 7035 
  • Ακολούθησε υδροβολή για καθαρισμό από τη σκόνη και εφαρμογή του 3-συστατικών μικροκονιάματος βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών Sikagard®-720 EpoCem® για επιφανειακή σφράγιση του δαπέδου της δεξαμενής
  • Στους περιμετρικούς τοίχους εφαρμόστηκε το 2-συστατικών εποξειδικό αστάρι Sikafloor®-161, ακολουθούμενο από κονίαμα εξομάλυνσης με Sikafloor®-161 και χαλαζιακή άμμο

Ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν

Παραγωγή σκυροδέματος & εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Sika® ViscoCrete®  |  Υπερρευστοποιητές - 374 τόνοι
Sika® ViscoFlow®  |  Υπερρευστοποιητές - 39 τόνοι
Sika® Plastiment®  |  Ειδικός Yπερρευστοποιητής - 187 τόνοι 
SikaTard®-930  |  Σταθεροποιητής ενυδάτωσης - 4,3 τόνοι 
SikaFiber® PP 940-50  |  Ίνες πολυπροπυλενίου - 5 τόνοι
Sigunit®  |  Αλκαλικός επιταχυντής εκτοξευόμενου - 2438 τόνοι
Sigunit® AF  |  Μη αλκαλικός επιταχυντής - 373 τόνοι

Στεγανοποίηση διεισδύσεων νερού

SikaFix®-210  |  Πολυουρεθανικό ένεμα διεισδύσεων - 22,5 τόνοι
SikaFix® AC-21  |  Επιταχυντής ενέματος διεισδύσεων - 2,2 τόνοι 

Στεγανοποίηση δεξαμενής

Sikagard®-720 EpoCem®  |  Μικροκονίαμα εξομάλυνσης - 2,8 tn
Sikalastic®-843 GP  |  Υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης  - 4,5 tn
SikaCor® EG-5  |  Εποξειδική βαφή ανθεκτική σε UV ακτινοβολία - 2,2tn
Sikaplan® WT-6200  |  Συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δεξαμενών χημικών - 800 m2
Sika® Waterbars  |  Υδροφραγές - 1 km

Διάστρωση δαπέδου

Sikafloor® QuartzTop  |  Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων - 19 tn
Sikafloor® Proseal-W  |  Βελτιωτικό ωρίμανσης δαπέδων - 1 tn
Sikaflex®  |  Πολυουρεθανικά σφραγιστικά αρμών - 1700 σωληνάρια
600ml
Sikafloor®-161  |  Εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών  - 1,1 tn

Άλλες εφαρμογές

SikaGrout®  |  Έγχυτα τσιμεντοειδή κονιάματα - 48,5 tn
Sikadur®-42 SP  |  Εποξειδικό χυτό ρητινοκονίαμα - 6,7 tn
Sika AnchorFix®  |  Χημικά αγκύρια - 1.755 φύσιγγες
SikaRep® & Sika MonoTop®  |  Τσιμεντοειδή κονιάματα (επισκευαστικά & στεγανοποίησης) - 7,5 tn

Συμμετέχοντες στο έργο:

Ιδιοκτήτης
HELLAS GOLD S.A.

Κύριος εργολάβος
AΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Υπεργολάβος για τη στεγανοποίηση
Εμμανουήλ Κυπραίος

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

  

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: