Οι υποδομές μεταφορών -δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι, πεζόδρομοι, γέφυρες και σιδηρόδρομοι- έχουν να αντιμετωπίσουν την ολοένα και αυξανόμενη κυκλοφορία και επιβάρυνση λόγω της αστικής ανάπτυξης. Η διακοπή λειτουργίας αυτών των βασικών υποδομών, είτε πρόκειται για νέες κατασκευές είτε για συντήρηση/ αποκατάσταση υφιστάμενων, προκαλούν καθυστερήσεις και εκτροπές που οδηγούν σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η μακρά απόδοση στο χρόνο, καθώς και η ταχύτητα απόδοσης σε λειτουργία/ κυκλοφορία, μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αποτελούν κρίσιμοι παράγοντες, που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της όχλησης.

Λύσεις για αστικές περιοχές

Η Sika παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής νέων και επισκευής υφιστάμενων δρόμων, αυτοκινητοδρόμων, πεζοδρόμων, αστικών υποδομών και αναπλάσεων. Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πεδία εφαρμογής των λύσεων της Sika που μπορούν να καλύψουν  τις ανάγκες σας.

1. Εγκατάσταση φρεατίων ανθρωποθυρίδων και δικτύων

Οι απολήξεις φρεατίων των ανθρωποθυρίδων και των δικτύων κοινής ωφέλειας αποτελούν πύλη προς μια ολόκληρη υπόγεια κατασκευή εντός των πόλεων και περιλαμβάνουν τα δίκτυα επικοινωνιών, ύδρευσης, ομβρίων, λυμάτων, καθώς και ενέργειας σε διάφορες χώρες. Είναι αρκετά σύνηθες οι απολήξεις (καπάκια) των φρεατίων να τοποθετούνται σε πολυσύχναστους δρόμους ή πεζόδρομους, με αποτέλεσμα να δέχονται υψηλές δυναμικές καταπονήσεις που καταλήγουν σε ρηγματώσεις & βλάβες. Για να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η Sika προσφέρει λύσεις ταχείας ωρίμανσης & απόδοσης σε κυκλοφορία που μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με ποικίλα υλικά, με καλή συμπεριφορά & πρόσφυση με την άσφαλτο και να είναι κατάλληλα σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Προϊόντα SIKA

Sika® FastFix-136 Road Ταχείας σκλήρυνσης & πήξης κονίαμα διάστρωσης
Sika® FastFix-138 Ταχείας σκλήρυνσης & πήξης κονίαμα διάστρωσης

Sikadur®-32+  Ενισχυτικό πρόσφυσης

Τα εξειδικευμένα συνεργεία στον τομέα συντήρησης οδικών αξόνων συχνά αναλαμβάνουν την αποκατάσταση εσωτερικά των ανθρωποθυρίδων.

Βλέπε λύσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Sika. 

Cementitious Grouting with Sika FastFix

2. Πλακοστρώσεις οδών (με κυκλοφορία οχημάτων)

Στις μέρες μας, αρκετοί δρόμοι -συνδυαστικά με τη λειτουργία τους- χρησιμοποιούνται ως αρχιτεκτονική έκφραση εντός του αστικού τοπίου. Εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου φόρτου κυκλοφορίας και της ανάγκης για αυξημένο χρόνο ζώης, απαιτείται νέα προσέγγιση τόσο στα υλικά και τις τεχνολογίες όσο και στις διατάξεις των επιμέρους συστημάτων. Για το λόγο αυτό, η Sika ανέπτυξε και διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά κονιαμάτων και ευρύτερα προϊόντων, που αφορούν στην εγκατάσταση πλακοστρώσεων & κυβολίθων. Τα προϊόντα της σειράς συμμορφώνονται με διάφορα πρότυπα (όπως NF, UNI, κ.λ.π.) και βασίζονται σε πλήρως συγκολλούμενο σύστημα κονιαμάτων διάστρωσης, αρμολόγησης & βοηθητικών προϊόντων για ζώνες μετάβασης & διαχείριση αρμών.

Προϊόντα SIKA

Sika® FastFix-134 Ταχείας ωρίμανσης κονίαμα διάστρωσης

Sika® FastFix-133 Color ​Κονίαμα αρμολόγησης, διαθέσιμο σε διάφορες αποχρώσεις
Sika® FastFix-135 Color ​Κονίαμα αρμολόγησης, διαθέσιμο σε διάφορες αποχρώσεις

Sikaflex®-406 KC Ελαστική σφραγιστική μαστίχη αρμών, πολυουρεθανικής βάσης

Sikadur®-31+ Ρητινοκονίαμα συγκόλλησης κράσπεδων, κ.α.

Sika Latex® Πρόσμικτο κονιαμάτων

Illustration of broom application of Sika® FastFix mortar on cobblestone street

3. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων (χωρίς κυκλοφορία οχημάτων)

Τα πεζοδρόμια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αστικών περιοχών και διασφαλίζουν την ομαλή κίνηση των πεζών. Τα υλικά, που απαρτίζουν το σύστημα πλακόστρωσης σε πεζοδρόμιο χωρίς κυκλοφορία οχημάτων, διαφέρουν σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνται σε οδούς με κυκλοφορία οχημάτων, διότι οι πλάκες και οι λίθοι τοποθετούνται ‘’πλωτά’’ (χωρίς συγκόλληση) επί στρώσεως άμμου (αμμοδέματος) ή χαλικιού. Η εφαρμογή είναι εύκολη και οικονομικά αποδοτική. Για μακροχρόνια ανθεκτικότητα και αισθητική εμφάνιση, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τους αρμούς μεταξύ των πλακών ή των λίθων, ώστε αυτοί να ανθίστανται σε ανάπτυξη βλάστησης, απόπλυση του υλικού αρμολόγησης, σημειακά φορτία (π.χ. τακούνια υποδημάτων) και σε άλλες πιθανές καταπονήσεις.

Προϊόντα SIKA

Sika® FastFix-132 PaveFix Κονίαμα αρμολόγησης που ωριμάζει με την υγρασία 

Sika® FastFix-131 Εν ξηρώ εφαμοζόμενο κονίαμα αρμολόγησης

Sikagard®-790 Υδροφοβικός & ελαιοφοβικός παράγοντας εμποτισμού πορωδών υποστρωμάτων

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

4. Στερέωση σιδηροτροχιών

Στον σύγχρονο κόσμο, τα μέσα μεταφοράς και δη της σταθερής τροχίας διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Για παράδειγμα στο κέντρο μιας πόλης, σχεδιάζονται νέες γραμμές Τραμ οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο υπάρχον κυκλοφοριακό δίκτυο παράλληλα ή μέσω διασταυρώσεων με άλλες γραμμές Τραμ και δρόμους και άρα να ληφθεί υπόψη ο συνδυασμός των επιμέρους διαφορετικών υλικών (π.χ. άσφαλτος, σκυρόδεμα, πλακοστρώσεις, σιδηροτροχιές). 

Η Sika έχει αναπτύξει συγκεκριμένη σειρά προϊόντων για στερέωση σιδηροτροχιών, τα οποία εφαρμόζονται μέσω χύτευσης μεταξύ σιδηροτροχιών και σκυροδέματος, πλακοστρώσεων ή ασφάλτου, προκαλώντας απόσβεση του στερεομεταφερόμενου ήχου και των δονήσεων από την κίνηση των συρμών.

Προϊόντα SIKA

Sika Icosit® KC Σειρά ελαστικών έγχυτων προϊόντων, πολυουρεθανικής βάσης για στερέωση σιδηροτροχιών
σε συνδυασμό με:
Sikaflex®-406 KC Ελαστική σφραγιστική μαστίχη αρμών, πολυουρεθανικής βάσης

Illustration of tram track rail fixing at landscaped area

5. Σφράγιση κινητικών αρμών (διαστολής)

Οι κινητικοί αρμοί ή αρμοί διαστολής σε πλακοστρώσεις συνήθως σχεδιάζονται σε κάναβο ~5m στις 2 διευθύνσεις. Χρησιμοποιούνται σε συστήματα δαπέδων με κυκλοφορία οχημάτων, σε ζώνες μετάβασης με σιδηροδρομικές γραμμές ή γραμμές Τραμ και σε συνδέσεις με ανθρωποθυρίδες, κατοικίες, πεζοδρόμια, κ.α. Οι αρμοί θα πρέπει να σφραγίζονται για προστασία έναντι υγρασίας, νερού, φαινομένων ψύξης/ απόψυξης, κ.α., ενώ επιτρέπουν την κινητικότητά τους.

Προϊόντα SIKA

Sikaflex®-406 KC Ελαστική σφραγιστική μαστίχη αρμών, πολυουρεθανικής βάσης

Sikaflex® PRO-3 Ελαστική σφραγιστική μαστίχη αρμών, πολυουρεθανικής βάσης
Sikaflex® PRO-3 SL Αυτοεπιπεδούμενη ελαστική σφραγιστική μαστίχη αρμών, πολυουρεθανικής βάσης

Sealing connection joints between concrete and concrete

6. Αστικός εξοπλισμός, στύλοι φωτισμού & σήμανση

Οι οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές απαιτούν την εγκατάσταση μέσω έδρασης των ιστών οδοφωτισμού, των φωτεινών σηματοδοτών (φανάρια κυκλοφορίας), των πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας, των στάσεων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων και άλλων στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι χώροι αναψυχής και πρασίνου απαιτούν παγκάκια, καθώς και κιγκλιδώματα ή φράχτες για την οριοθέτηση σημείων  και περιοχών. Διαφημιστικές πινακίδες εγκαθίστανται για εμπορικούς λόγους, ενώ οι κρουνοί νερού είναι απαραίτητοι για λόγους ενεργητικής πυροπροστασίας. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία εμπίπτουν στην κατηγορία του αστικού εξοπλισμού. Η Sika προσφέρει μια σειρά προϊόντων και κονιαμάτων, κατάλληλων για την ταχεία και ανθεκτική στερέωση/ εγκατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού.

Προϊόντα SIKA

SikaGrout®-315 Fast Υπερ-ταχείας σκλήρυνσης έγχυτο κονίαμα

Sika® FastFix-136 Road Ταχείας σκλήρυνσης κονίαμα διάστρωσης
Sika® FastFix-138 TP Ταχείας σκλήρυνσης κονίαμα διάστρωσης

Sikadur®-31+  Ρητινοκονίαμα διάστρωσης

Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

7. Αντιγραφιστικές επαλείψεις/ επιστρώσεις

Κοινή επιθυμία των ανθρώπων που ζουν, δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται μια πόλη είναι η διασφάλιση όμορφων και καθαρών δημόσιων χώρων που αναδεικνύουν κτήρια και κατασκευές ιστορικής ή καλλιτεχνικής σημασίας.

Για να διατηρηθεί καθαρή η εμφάνιση τόσο των κτηρίων όσο και του δημόσιου χώρου συνολικά, προστατευόμενου από βανδαλισμούς, γκράφιτι ή επικόλληση αφισών, η Sika έχει αναπτύξει ένα μόνιμο, μη θυσιαζόμενο σύστημα επιστρώσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και εύκολο σε καθαρισμό από γκράφιτι και αφίσες (μόνο με κρύο νερό, χωρίς χημικά). Χωρίς να απαιτεί δαπανηρές εργασίες αποκατάστασης σε μνημεία, σταθμούς μετρό και όψεις 
κτηρίων. Παρακολουθήστε το video παρακάτω.

Προϊόντα SIKA

Sikagard®-850 Clear  Τελική αντιγραφιστική επίστρωση

Sikagard®-850 Primer Ενισχυτικό πρόσφυσης τελικής επίστρωσης για απορροφητικά υποστρώματα
Sikagard®-850 Activator Ενισχυτικό πρόσφυσης τελικής επίστρωσης για μη απορροφητικά υποστρώματα

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

8. Αρμoί διαστολής καταστρώματος γέφυρας

Ένα κατάστρωμα γέφυρας πρέπει να διαθέτει αρμούς διαστολής, τόσο στις ζώνες μετάβασης με τον οδικό ή σιδηροδρομικό άξονα που ενώνει όσο και ενδιάμεσα ανά κάποιες αποστάσεις και σύμφωνα με τους Τοπικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς & Πρότυπα, που επιτρέπουν την θερμική διαστολή ή συστολή, την μετακίνηση κατά τη διάρκεια του σεισμού ή οποιουδήποτε δυναμικού φορτίου (πχ κυκλοφορίας οχημάτων).

Οι αρμοί διαστολής θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι, με τρόπο που θα εμποδίζει τη διείσδυση αποπαγωτικών αλάτων ή άλλων διαβρωτικών ουσιών από την ατμόσφαιρα εντός του φορέα σκυροδέματος. Οι αρμοί διαστολής είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι και αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία που επιφέρουν αστοχίες και βλάβες σε μια γέφυρα, οδηγώντας ενδεχομένως σε επικινδυνότητα του φορέα και μακροπρόθεσμα σε κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης. Έτσι, η ορθή και ταχεία εγκατάσταση ή επισκευή των προφίλ αρμών διαστολής είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Προϊόντα SIKA

Η χρήση του προϊόντος Sika® FastFix-138 TP για εγκατάσταση ή επισκευή των αρμών διαστολής σε καταστρώματα γεφυρών επιτρέπει τη γρήγορη επιστροφή της γέφυρας σε λειτουργία (μέσα σε λίγες ώρες) και η εφαρμογή είναι εύκολη ακόμη και σε
χαμηλές θερμοκρασίες.

Για τη μείωση του υψηλού κόστους συντήρησης, συνιστάται σε νέες κατασκευές η εφαρμογή μιας ανθεκτικής λύσης όπως το σύστημα αρμών διαστολής γεφυρών EMSEAL (BEJS), εταιρίας που είναι μέλος του Ομίλου της Sika.

Illustration of bridge deck expansion joint at pavement with car driving over

Βιώσιμη αστικοποίηση

Smooth finished concrete sidewalk at transport station in Brisbane, Australia with guides for blind, palm trees and yellow tiled sculpture

Οι χώροι πράσινου και αναψυχής σε πόλεις με μεγάλο ή διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό απαιτούν μακροχρόνιες λύσεις υψηλής αισθητικής, συνδυασμούς διαφορετικών υλικών, καινοτόμα συστήματα μείωσης/ απόσβεσης θορύβου και δονήσεων και μόνιμης προστασίας από βανδαλισμούς.

Η Sika προσφέρει λύσεις για κάθε είδους έργο αστικής ανάπλασης, διαμόρφωσης χώρων πράσινου και αναψυχής όπως και για έργα Μέσων σταθερής τροχιάς (Σιδηροδρόμων, Τραμ, κ.α.), προκειμένου να κάνει αυτούς τους χώρους ευχάριστους, φιλικούς προς το χρήστη και πολύ πιο βιώσιμους από ό,τι στο παρελθόν. Υποσχόμαστε ότι συμφέρει όλους μας να δούμε τις λύσεις της Sika να υλοποιούνται όλο και πιο συχνά στις πόλεις μας.

World Map Light Grey

Από τα μικρά έως τα μεγαλύτερα εργοτάξια η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχώς ολοκληρωμένων εφαρμογών των προϊόντων μας - όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως-, και μέσα από πολυετή τεχνική κατάρτιση & υποστήριξη τόσο στα μικρά όσο και στα μεγαλύτερα εργοτάξια είμαστε στην θέση να παρέχουμε και στο δικό σας έργο:

  • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
  • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης

Μπορεί επίσης να ενδιαφέρεστε

Δομητική ενίσχυση, συγκόλληση & αγκύρωση

Η χρήση ενός κτιρίου ή ενός έργου πολιτικού μηχανικού μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για παράδειγμα η λειτουργία του μπορεί να μεταβληθεί, τα φορτία μπορεί να αυξηθούν ή να απαιτηθούν υψηλότερα πρότυπα κτιρίου και η δομή να πρέπει κατά συνέπεια να καταστεί συμβατή με αυτές τις απαιτήσεις. Οι ιστορικές ή ορόσημες κατασκευές μπορεί να χρειαστεί να ενισχυθούν με διακριτό τρόπο χωρίς να επηρεαστούν το αρχικό σχέδιο ή οι μορφές. Για να παραταθεί η λειτουργικότητα μιας κατασκευής στο χρόνο, η δομητική ενίσχυση αποτελεί μια ασφαλή επιλογή. Η Sika παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα για κάθε είδους δομική ενίσχυση. Είτε η απαίτηση είναι η αύξηση της αντοχής σε κάμψη, διάτμηση ή σεισμική δραστηριότητα, δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα συστήματα Sika διατίθενται για χρήση σε φέρουσες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και τοιχοποιία.